بهداشت و سلامت لینک RSS

نکاتی درمورد بهداشت و سلامت حیوان خانگی شما هست که باید بهش توجه داشته باشید و همیشه رعایت کنید.

پیش از حمام بردن سگ ها!!!

پیش از حمام بردن سگ ها!!!

petifoodia 2017/02/25 0
پیش از حمام بردن، سگتان را قشو کنید وسایل قشو خود را آماده کنید. قطعا نمیخواهید در حین این کار، بروید دنبال ابزار قشو بگردید. قبل از این که کار را شرو...
ادامه مطلب